Charakterystyka ewangelizatora – postawy i cechy

Zauważmy, że Chrystus – będąc człowiekiem – miał cechy, zdolności i umiejętności, które każdy dobry ewangelizator również powinien posiadać. Jezus, w swym człowieczeństwie, był wyposażony w pełnię cnót i darów Ducha Świętego. Posiadał więc w sposób doskonały wiarę, nadzieję i miłość (por 1 Kor 13, 13) Cechował się mądrością, rozumem radą, umiejętnością, odwagą, pobożnością, i bojaźnią Bożą (por. 1 Kor 12 nn.) oraz cechy człowieka szczęśliwego według ośmiu błogosławieństw.

Sylwetka skutecznego ewangelizatora

Chrystus posiadał cztery cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Ponadto był w sposób idealny wolny od wszelkich grzechów, pożądliwości-bożków i nieuporządkowanych przywiązań. Był – jako człowiek-idealnym i perfekcyjnym ewangelizatorem.

Na podstawie tego, kim był Chrystus w pełnym ludzkim wymiarze na płaszczyźnie: fizycznej, psychicznej i duchowej – możemy spróbować scharakteryzować sylwetkę skutecznego ewangelizatora. Gdy zastanawiamy się, dlaczego takich, a nie innych, ludzi wybrał Jezus na Apostołów i ewangelizatorów, to patrząc po ludzku – dziwimy się, że nie wybrał uczonych w Piśmie, faryzeuszy czy arcykapłanów. Posiadali oni przecież wielką wiedzę, pobożność rytualną, znali Prawo, byli świetnymi mówcami, potrafili wiele innych rzeczy. Bóg jednak inaczej myśli: On patrzy w serce człowieka – wybiera według własnego klucza.

Jakie cechy posiadali Apostołowie, że to właśnie oni zostali wybrani? Jakie cechy mają współcześni ewangelizatorzy? Analizując cechy Jezusa oraz cechy, które posiadali Apostołowie, Maryja i święci – możemy sobie stworzyć pewien obraz cech i postaw Chrystusowych jakie powinien posiadać współczesny ewangelizator. Jest to zbiór cech i postaw zarówno o charakterze psychofizycznym, jak i duchowym ze względu na jedność cielesną, psychiczną i duchową człowieka. Oznacza to, że w sylwetce idealnego ewangelizatora przeplatać się będą cechy i postawy zarówno duchowe, jak również psychologiczne.

Ewangelizator oddany Bogu

Oto te cechy/postawy:

  1. Oddany Bogu – dobry ewangelizator powinien posiadać cnotę sprawiedliwość, polegająca na oddaniu Bogu i bliźniemu to, co się im należy.

Oddanie się Bogu na własność oznacza, że z własnej dobrowolnej woli i na zasadzie świadomej decyzji podporządkowujemy Bogu wszystkie aspekty naszego życia w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchownym. Jako osoby poświęcone Bogu przyjmujemy powinność kochania Go, pokładania w Nim ufności oraz służenie Mu przez codzienne realizowane Jego woli. Motywem tego oddania ma być miłość, a nie lęk, strach, wyrachowanie, interes, aktualna sytuacja życiowa (np. choroba, utrata pracy), emocje, chęć zdobycia uznania, poprawa sytuacji materialnej itp.

Charakterystyczną cechą tej postawy jest posłuszeństwo i oddanie wspólnocie eklezjalnej, posłuszeństwo misji apostolskiej i pełna dyspozycyjności, o ile nie narusza to obowiązków stanu. Dlatego też z cnotą sprawiedliwości wiąże się postawa oddawania ludziom tego, co im się należy.

księgarnie katolickie

księgarnie katolickie

Postępowanie ewangelizatora powinno być nacechowanie miłością, prawością, altruizmem, szacunkiem, pracowitością, uczciwością i bezstronnością w stosunku do bliźniego. Oddanie ewangelizatora ma dwie strony medalu. Z jednej strony ma on być jak dziecko (por. Mk 10, 15), które z ufnością całkowicie powierza się Bogu, Ignie do Niego, ciągle chce przebywać w Jego ramionach. Natomiast z drugiej strony ma przyjmować każdego człowieka jako swoje umiłowane dziecko.

Powinnością ewangelizatora w sprawiedliwości jest miłość, którą należy oddać Bogu i bliźniemu (sprawdź, co na ten temat mówi Pismo Święte por. Rz 13, 8). Dobry ewangelizator całkowicie należy do Chrystusa (por. Ga 3, 29). Ofiarowanie siebie Bogu i ludziom to charakterystyczna cecha Jezusa oraz sposób, w jaki dokonał naszego zbawienia.

Otagowane:, ,

%d blogerów lubi to: